Skip to main content

Organizare


Vicepresedinti specialitate MR

Atribuţiile vicepresedintelui specialitate Mondioring:
 • supravegherea desfasurarii activitatilor conform normelor prevăzute în Regulamentul Mondioring;
 • îndeplineşte alte sarcini, în limita competenţelor, stabilite de Consiliul Director şi Adunarea Generală;
 • tine legatura cu reprezentantul Ach.R la Comisia Mondioring FCI, culege informaţii şi asigură noutăţile în ceea ce priveşte examenele de muncă, şi asigură asistenţa necesară membrilor care doresc să se prezinte cu câinii la aceste examene.

Vicepresedinte organizatoric

Daniel De Mezzo
Atribuţiile vicepreşedintelui organizatoric:
 • reprezintă asociaţia în lipsa preşedintelui şi preia atribuţiile acestuia;
 • coordonează activitatea secretariatului asociaţiei;
 • răspunde la adresele/notele ce i-au fost repartizate, de preşedintele asociaţiei;
 • participă, împreună cu contabilul asociaţiei şi membrul responsabil cu problemele administrative la întocmirea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pe care îl prezintă Consiliului Director spre avizare pentru a fi prezentat adunării generale şi prezintă spre aprobare adunării generale proiectul sus menţionat;
 • propune spre aprobare Consiliului Director programul examenelor si competitiilor pentru anul următor; propunerea trebuie prezentată până la data de 30 Noiembrie a anului curent pentru anul viitor;
 • coordonează activitatea de amenajare şi întreţinere terenurilor de antrenament;
 • îndeplineşte alte sarcini, în limita competenţelor, stabilite de Consiliul Director şi Adunarea Generală.

Comisia de disciplina

ANGHEL LUCIAN - SEF COMISIE DISCIPLINA ARAD
HORATIU LUCACI- MEMBRU BUCURESTI
DUMA LOREDANA - MEMBRU TIMISOARA

SECRETARUL ASOCIATIEI

CORINA DREUCAN
Atribuţiile secretarului asociaţiei sunt următoarele:
 • preia toată corespondenţa asociaţiei;
 • înregistrează toată corespondenţa preluată într-un registru special de corespondenţă;
 • predă, cât mai urgent de la primire (în maximum cinci zile), preşedintelui sau înlocuitorului acestuia corespondenţa primită;
 • la solicitarea oricărui membru al Consiliului Director dactilografiază acte oficiale în numele asociaţiei, în termenul stabilit de solicitant, fără însă a redacta răspunsuri; toate documentele emise de asociaţie vor fi dactilografiate în două exemplare (unul se expediază şi unul se păstrează la arhiva asociaţiei) pe coli cu antet, înregistrate cu număr de ieşire şi dată, documentele vor fi semnate de preşedintele asociaţiei şi de persoana care a redactat documentul (dacă documentul a fost redactat de preşedinte, va fi semnat numai de acesta);
 • se ocupă de expedierea, în maxim 5 zile, tuturor documentelor emise de asociaţie/ cand este posibil in format electronic(e-mail)
 • gestionează şi răspunde de arhiva asociaţiei împreună cu comisia administrativă;
 • înregistrează, în registru şi în format electronic, membrii noi şi urmăreşte plata cotizaţiei membrilor vechi; înregistrarea membrilor noi în registru se face în termen de 24 de ore de la aprobarea primirii ca membru de către Consiliul Director; înregistrarea în registru a achitării cotizaţiei de membru, a membrilor vechi, se face în momentul achitării cotizaţiei; înregistrările în format electronic se fac în termen de 10 zile de la înregistrarea în registru;
 • preia cererile de înscriere a membrilor noi şi este direct răspunzător de corectitudinea completării acestora;
 • întocmeşte şi eliberează carnetul de membru;
 • participă la şedinţele Consiliului Director, ocazie cu care întocmeşte procesul verbal al şedinţei; este direct răspunzător de corectitudinea întocmirii procesului verbal şi este obligat la sfârşitul şedinţei să prezinte spre semnare procesul verbal întocmit;
 • participă la adunările generale, îndeplinind rolul secretarului adunării generale;
 • oferă relaţii terţilor, în limita competenţei şi a sarcinilor trasate de Consiliul Director;
 • îndeplineşte alte sarcini, în limita competenţelor, stabilite de Consiliul Director şi Adunarea Generală.

Cenzor

Craita Nicula
Atributii:
 • Situatia clara a intrarilor si iesirilor financiare lunare
 • Intocmirea bilantului anual
 • Orice activitate care tine de evidenta financiara a Clubului Mondioring, conform legilor si Hotararilor in vigoare.

Initiatorii Asociatiei

Initiatorii Asociatiei “CLUBUL MONDIORING”

Membrii asociatiei

Membrii asociatiei "Clubul MONDIORING"
X

Right Click

No right click